Да играем на театър “Косе Босе” – Ран Босилек
Малък театър “Косе Босе” за големи и малки момичета и момчета!
Мини сцената е компактна, изработена от дървена основа и плъстено дърво с отвор в задната му част, за може да се скрие кучето. Дървото се закрепва за основата с помощта на копченца. Геройчетата са изработени от вълна, а към гръбчетата им са прикрепени малки пръстчета, пак за по-голямо удобство на малките актьори. Пожелавам  ви щастливо детство с въображение и безгрижни игри!

Цена 120 лв.

Направило си Косенцето Босенцето гнезденце. 

Снесло си яйчица.

Дошла Кума Лиса под гнездото и рекла:
— Косе Босе, дай ми едно яйчице! Дойдоха ми тате и мама на гости. Ще им сваря чорбица.
Косенцето й дало едно яйчице.

На другия ден пак дошла Кума Лиса и рекла:
— Косе Босе, дай ми яйчице. Дойдоха ми кака и бате на гости.
Косенцето пак й дало.

Днес тъй, утре тъй — останало на Косенцето само едно яйчице. Дошла пак Кума Лиса и рекла:
— Косенце Босенце, дай ми яйчице!
— Нямам, Лиске — отговорило Косенцето.
— Като нямаш, тебе ще изям!
Заплакало Косенцето. Дало си и последното яйчице.
На сутринта минало куче през гората. То видяло Косенцето, че плаче, и попитало:
— Защо плачеш, Косе Босе?
— Как да не плача, кученце. Всяка сутрин идва Кума Лиса и ми взема по едно яйчице. Взе ми ги всичките. Не можах да си отвъдя пиленца. Тази сутрин пак ще дойде. Нямам какво да й дам. Сега мене ще изяде.
— Не плачи, Косе Босе! Аз ще се скрия ей тука в шумата. Като дойде Кума Лиса да ти иска яйчице, ти й речи: „Нямам, Лиске, яйчице. Ей там в шумата има кокошчица. Нея вземи!“